ALGEMENE VOORWAARDEN THUISWINKEL

Versie van 1 juni 2014

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 - De prijs
 • Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 - Levering en uitvoering
 • Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 15 - Betaling
 • Artikel 16 - Klachtenregeling
 • Artikel 17 - Geschillen
 • Artikel 18 - Branchegarantie
 • Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: BookSpot B.V.
handelend onder de naam: BookSpot (www.BookSpot.nl)
Vestigingsadres:
Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdam
Telefoonnummer: 030 890 9000
KvK-nummer: 59878916
BTW-nummer: NL853678765B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging:
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur:
 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,= 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd.
  Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org.
  Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan € 10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van € 10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN BOOKSPOT

Versie juli 2019

 • Voorwaarden
  1. Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden vormen samen met de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel (hierna gezamenlijk: de "Voorwaarden") het geheel van juridische voorwaarden die gelden ten aanzien van het aanbod op onze website www.BookSpot.nl.
  2. Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BookSpot B.V. (hierna: “BookSpot”, “wij” of “ons”) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en jou. Voor zover deze Aanvullende Algemene Voorwaarden tegenstrijdigheden bevatten ten aanzien van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel, zal de bepaling gelden die voor jou het meest gunstig is.
  3. BookSpot kan deze Aanvullende Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en deze steeds op de website en in het bestelproces voorafgaand aan de bestelling vermelden. Wij raden je aan deze Aanvullende Algemene Voorwaarden alsmede de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel steeds nauwkeurig door te nemen voordat je producten bestelt of abonnee wordt. Een wijziging van de Voorwaarden geeft jou de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, tenzij de wijziging geen invloed heeft op de prestatie.
 • Wie wij zijn
  1. De website, de abonnementen en de BookSpot gids worden aangeboden door BookSpot. BookSpot is gevestigd aan de Joop Geesinkweg 901, 1114 AB Amsterdam. Ons postadres is Postbus 93046, 1090 BA Amsterdam. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59878916. Ons BTW-nummer is NL853678765B.01. Voor vragen kun je onze klantenservice bellen op 030 890 9000 of een e-mail sturen naar service@BookSpot.nl
  2. BookSpot is een online boekwinkel en een boekenclub als bedoeld in de Wet op de vaste boekenprijs en in het Besluit vaste boekenprijs.
 • Abonnementen
  1. BookSpot kent twee abonnementen, te weten BookSpot Premium (artikel 3.2) en BookSpot VIP (artikel 3.3). Voor beide abonnementen gelden specifieke voorwaarden die we hieronder beschrijven.
  2. Bookspot Premium
   1. Voor BookSpot Premium geldt een maandelijkse bijdrage van €0,99 per maand. Hiervoor gelden de volgende voordelen:

    • 10% korting op de volgende zaken: Ramsj, het Engelstalige aanbod, films, muziek, games, e-books, luisterboeken en non-books op www.bookspot.nl;

    • exclusieve toegang tot “Maartjes Boekenvoordeel” (boeken voor hele lage prijzen);

    • gratis Bookspot gids (2x per jaar);

    • gratis verzending;

    • 99 dagen retourrecht.

   2. Het maandbedrag van €0,99 moet voor de eerste keer met iDeal en daarna per automatische incasso worden betaald.
   3. Je wordt BookSpot Premium als je online of telefonisch een abonnement aangaat. Je kunt per direct gebruik maken van de voordelen. Je kunt je abonnement maandelijks telefonisch of per e-mail opzeggen (zie artikel 2.1 voor onze contactgegevens) tot de laatste donderdag van die maand.
   4. Wij kunnen je verzoek om BookSpot Premium te worden alleen in behandeling nemen, wanneer je een natuurlijk persoon van minimaal 18 jaar oud bent en je je gegevens juist en volledig doorgeeft. Wanneer BookSpot je aanvraag heeft verwerkt, krijg je hiervan een bevestiging.
   5. Binnen 14 dagen na ontvangst van deze bevestiging heb je het recht het abonnement alsnog te herroepen. BookSpot is gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen wanneer je na gebruik van je abonnementsvoordelen alsnog binnen 14 dagen besluit te herroepen.
   6. BookSpot is gerechtigd het BookSpot Premium abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:

    • Je niet hebt voldaan aan je maandelijkse betalingsverplichtingen uit hoofde van het abonnement;

    • Het in redelijkheid niet van BookSpot verwacht kan worden dat zij het Premium abonnement in stand houdt.

   7. Het opzeggen van het Premium abonnement laat jouw reeds bestaande betalingsverplichtingen jegens BookSpot onverlet.
  3. BookSpot VIP
   1. a) Voor BookSpot VIP geldt een maandelijkse bijdrage van €7,99 per maand, opgebouwd uit €0,99 per maand plus €7,00 waarmee je spaart voor vier Boekentegoeden van €21,-per jaar. Hiervoor gelden de volgende voordelen;

    • 20% korting op boeken uit het “VIP-assortiment” (ruim 25.000 recente Nederlandstalige titels);

    • 10% korting op de volgende zaken: Ramsj, het Engelstalige aanbod, films, muziek, games, e-books, luisterboeken en non-books op www.bookspot.nl;

    • gratis toegang en voorrang bij BookSpot events;

    • exclusieve toegang tot “Maartjes Boekenvoordeel” (boeken voor hele lage prijzen);

    • gratis BookSpot gids (2x per jaar);

    • gratis verzending;

    • 99 dagen retourrecht

   2. b) BookSpot kan een groot deel van haar boeken voor 20% onder de Nederlandse vaste boekenprijs aanbieden via het VIP-assortiment. Deze boeken mag BookSpot niet eerder dan vier maanden nadat deze officieel voor verkoop aan consumenten beschikbaar worden gesteld met korting verkopen. In de periode dat een boek is uitgegeven, maar de termijn van vier maanden nog niet is verstreken, kun je als BookSpot VIP de boeken bij ons reserveren. Wanneer de termijn is verstreken ontvang je de boeken voor 20% onder de vaste boekenprijs thuis, maar je kunt er ook voor kiezen om de boeken eerder te ontvangen tegen de vaste boekenprijs. Je mag maximaal 2 exemplaren van hetzelfde boek uit het VIP-assortiment kopen tegen 20% korting.
   3. Het maandbedrag van €7,99 moet voor de eerste keer met iDeal en daarna per automatische incasso worden betaald. De vier opgebouwde Boekentegoeden per jaar kun je gedurende één jaar na uitgiftedatum op onze website voor aankopen gebruiken.
   4. Je wordt BookSpot VIP als je online of telefonisch een VIP abonnement aangaat. Je kunt per direct gebruik maken van de voordelen. Je wordt BookSpot VIP voor de duur van minimaal één jaar. Daarna wordt het abonnement automatisch verlengd met een jaar, maar kun je per maand telefonisch of per e-mail opzeggen (zie artikel 2.1 voor onze contactgegevens) tot de laatste donderdag van die maand. Bij opzegging verlies je je voordelen van het BookSpot VIP abonnement, maar je opgebouwde Boekentegoed blijft geldig tot een jaar na uitgiftedatum.
   5. Wij kunnen je verzoek om BookSpot VIP te worden alleen in behandeling nemen, wanneer je een natuurlijk persoon van minimaal 18 jaar oud bent en je je gegevens juist en volledig doorgeeft. Wanneer BookSpot je aanvraag heeft verwerkt, krijg je hiervan een bevestiging.
   6. Binnen 14 dagen na ontvangst van deze bevestiging heb je het recht het abonnement alsnog te herroepen. BookSpot is gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen en/of dit bedrag te verrekenen met eventuele tegoeden wanneer je na gebruik van je abonnementsvoordelen alsnog binnen 14 dagen besluit te herroepen.
   7. BookSpot is gerechtigd het BookSpot VIP abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:

    • Je niet hebt voldaan aan je maandelijkse betalingsverplichtingen uit hoofde van het BookSpot VIP abonnement;

    • Het in redelijkheid niet van BookSpot verwacht kan worden dat zij het BookSpot VIP abonnement in stand houdt.

   8. Het opzeggen van het BookSpot VIP Abonnement laat jouw reeds bestaande betalingsverplichtingen jegens BookSpot onverlet.
 • Lidmaatschapsovereenkomst BookSpot (voorheen ECI)
  1. Je bent lid van BookSpot (voorheen ECI) als je een lidmaatschapsovereenkomst bent aangegaan. Als lid heb je een koopverplichting om minimaal vier producten (op de Uitzonderingen na) per jaar bij BookSpot te kopen. Je lidmaatschap wordt behoudens opzegging steeds automatisch met een jaar verlengd.
  2. Je ontvangt als lid 20% korting op het VIP-assortiment (voorheen de “Vaste Klanten Collectie” genoemd); ruim 25.000 recente Nederlandstalige titels. Deze boeken mag BookSpot niet eerder dan vier maanden nadat deze officieel voor verkoop aan consumenten beschikbaar worden gesteld met korting aan haar leden verkopen. In de periode dat een boek is uitgegeven, maar de termijn van vier maanden nog niet is verstreken, kun je als lid de boeken bij ons reserveren. Wanneer de termijn is verstreken, ontvang je de boeken voor 20% onder de vaste boekenprijs thuis, maar je kunt er ook voor kiezen om de boeken eerder te ontvangen tegen de vaste boekenprijs. Je mag maximaal twee exemplaren van hetzelfde boek uit het VIP-assortiment tegen 20% korting kopen.
  3. Aankopen van de volgende producten, ook wel genoemd onze “Uitzonderingen”, tellen niet mee als één van de vier aankopen per jaar waarmee je voldoet aan je aankoopverplichting:

   • Boeken die een vaste boekenprijs hebben, als bedoeld in de “Wet op de vaste boekenprijs”, en waarop wij meer dan 20% korting geven bij wijze van speciale aanbieding (in je winkelmand kun je zien of hier sprake van is);

   • De aanschaf van een BookSpot cadeaukaart;

   • Tweedehands producten, aangezien wij die via derden aanbieden.

  4. Indien je niet tijdig aan je verplichtingen om vier producten per jaar te kopen voldoet zoals bedoeld in artikel 4.a, dan sturen we je een of meerdere Boekentegoed(en) van €25 toe ter betaling, die in plaats komt van één aankoop. Wij kunnen maximaal vier Boekentegoeden over het voorafgaande jaar in rekening brengen.
  5. Het Boekentegoed moet per automatische incasso of overschrijving worden betaald en kun je gedurende één jaar na uitgiftedatum op onze website inwisselen behoudens het bepaalde in artikel 4.f.
  6. Als je (als lid) een Boekentegoed inwisselt, dan telt één aankoop die je daarmee doet niet mee als één van de vier aankopen per jaar die je moet doen om te voldoen aan je koopverplichting. Dit komt omdat de aankoop van het Boekentegoed al meetelde als één aankoop. Je kunt je Boekentegoed om die reden niet inwisselen voor producten die onder onze Uitzonderingen vallen.
  7. Je kunt de lidmaatschapsovereenkomst te allen tijde telefonisch of per e-mail opzeggen zonder opzegtermijn (zie artikel 2.1 voor onze contactgegevens) mits je hebt voldaan aan je koopverplichting om minimaal vier producten (op de Uitzonderingen na) per jaar af te nemen. Indien je aan je koopverplichting hebt voldaan, behoud je gedurende de rest van het geldende lidmaatschapsjaar recht op korting op het VIP-assortiment.
  8. BookSpot is gerechtigd de lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:

   • Je ondanks aanmaning niet hebt voldaan aan je koop- dan wel betalingsverplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden;

   • Het in redelijkheid niet van BookSpot verwacht kan worden dat zij de lidmaatschapsovereenkomst in stand houdt.

  9. Het opzeggen van de lidmaatschapsovereenkomst door BookSpot laat jouw reeds bestaande betalingsverplichtingen jegens BookSpot onverlet.
 • Onze producten
  1. Onze producten worden aangeboden via onze website, nieuwsbrieven en via de BookSpot gids. Wij spannen ons tot het uiterste in om de producten accuraat weer te geven en te beschrijven. De producten kunnen echter enigszins afwijken van de afbeeldingen op de website en in de gids. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet
  2. Onze aanbiedingen van producten zijn geldig zolang de voorraad strekt. Wanneer je een product bestelt dat niet langer op voorraad is, zullen wij je hierover tijdig informeren en eventuele reeds betaalde bedragen aan je retourneren.
  3. Bookspot behoudt zich het recht voor om te allen tijden kortingen te beperken tot bepaalde producten binnen een productgroep.
  4. BookSpot cadeaukaarten zijn niet inwisselbaar voor geld of andere cadeaukaarten.
 • Jouw persoonsgegevens en direct marketing
  1. Wanneer je gebruik maakt van onze website, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en voor welke doeleinden, kan je ons Privacy- en Cookiebeleid via www.BookSpot.nl/privacybeleid raadplegen.
  2. Wij sturen onze klanten van tijd tot tijd per e-mail of per post aanbiedingen van onze producten. Wij bieden je bij iedere e-mail de mogelijkheid om je hiervoor af te melden (opt-out), tenzij het om een noodzakelijk bericht gaat. Wanneer je geen prijs stelt op onze mailings per post, kun je contact met onze klantenservice opnemen(zie artikel 2.1 voor onze contactgegevens).
 • Koopovereenkomst
  1. Ons bestelproces stelt je in staat om je bestellingen te controleren en aan te passen voordat je de bestelling aan ons stuurt. In dat verband verzoeken wij je om de tijd te nemen om gedurende het bestelproces iedere pagina te lezen en bij iedere stap je bestelling te controleren.
  2. Nadat je een bestelling hebt geplaatst, ontvang je van ons een e-mail, waarin wij bevestigen dat wij je bestelling hebben ontvangen (hierna: de “Ontvangstbevestiging”). De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat je de bestelling plaatst.
  3. BookSpot heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden in geval wij tijdens of na je bestelling onregelmatigheden constateren. In dat geval zullen wij je hiervan op de hoogte stellen en eventuele reeds betaalde bedragen aan je retourneren. In geval van enig illegaal, frauduleus of schadelijk gebruik van onze website en/of ons aanbod behouden wij ons het recht voor om bestellingen of accounts gemotiveerd te blokkeren.
 • Herroepingsrecht
  1. Je hebt het recht de koopovereenkomst te herroepen zoals beschreven in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.
  2. Om tijdig van je herroepingsrecht gebruik te maken volstaat het om ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post of per e-mail, zie artikel 2.1 voor onze contactgegevens) op de hoogte te stellen van je beslissing de koopovereenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het als Bijlage I bij de Algemene Voorwaarden gevoegde modelformulier, maar je bent hiertoe niet verplicht. Wij adviseren je om een afschrift van deze schriftelijke kennisgeving te bewaren voor je eigen administratie.
  3. Wij verzoeken je de producten die je terugstuurt op adequate wijze in te pakken. Je kunt de producten sturen naar:
   BookSpot Retouren
   Antwoordnummer 14033
   5126 ZS Gilze
  4. Als consument heb je wettelijke rechten met betrekking tot de conformiteit van het product. Deze rechten worden niet beperkt met de Voorwaarden. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.consuwijzer.nl.
 • Verzending
  1. Je bestelling zal worden afgeleverd op of omstreeks de verwachte leverdatum zoals vermeld in de Ontvangstbevestiging.
  2. De bezorging is voltooid wanneer de producten op het door jou verstrekte adres zijn bezorgd.
  3. Vanaf het moment van bezorging draag je de verantwoordelijkheid voor de producten.
 • Prijzen en verzendkosten
  1. De prijzen van de producten worden weergegeven op de website, waar onderscheid wordt gemaakt tussen het aanbod van de BookSpot online boekwinkel (normale prijs) en haar aanbod voor abonnees/leden. Wij nemen alle redelijke maatregelen om te waarborgen dat alle op de website vermelde prijzen juist zijn.
  2. De prijzen van de producten zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendkosten zoals vermeld op onze website. Bij BookSpot Premium en/of BookSpot VIP betaal je geen verzendkosten.
  3. De prijzen van onze producten kunnen van tijd tot tijd veranderen. Deze veranderingen hebben geen betrekking op je bestelling, als je al de Ontvangstbevestiging van ons hebt ontvangen.
  4. De website bevat een groot aantal producten. Het is altijd mogelijk dat er, ondanks onze inspanningen, producten verkeerd geprijsd zijn. Indien wij een fout ontdekken in de prijs van de producten die je hebt besteld, zullen wij je over deze onjuiste prijsstelling informeren en zullen wij je de keuze geven om door te gaan met de aankoop van het product tegen de juiste prijs of om je aankoop te annuleren. Wij zullen je bestelling niet verwerken totdat wij je instructies hebben ontvangen. Indien wij geen contact met je kunnen leggen via de contactgegevens die je ons hebt gegeven, hebben wij het recht om de koopovereenkomst te ontbinden en je hierover schriftelijk informeren.
 • Betalen
  1. Via onze website kan je op de volgende manieren betalen:

   • Verzilveren van je Boekentegoed, BookSpot cadeaukaart, boekenbon, VVV-cadeaukaart of een andere door BookSpot erkende tegoedbon;

   • iDEAL;

   • Creditcard (Visa of MasterCard);

   • Machtiging;

   • PayPal;

   • AfterPay;

  2. Je kunt via internet een doorlopende machtiging tot automatische incasso afgeven op het moment dat je een aankoop doet. Je machtigt BookSpot op dat moment om het bedrag van jouw (vervolg)bestellingen tot wederopzegging van het door jou opgegeven bankrekeningnummer te incasseren. Voor BookSpot Premium NL of BookSpot VIP geef je ons een machtiging om een maandbedrag van je rekeningnummer te incasseren.
  3. Indien je ervoor kiest je bestelling achteraf te betalen, voert AfterPay voor BookSpot B.V. het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een betaaloverzicht van AfterPay ontvangt per post of per e-mail. In de online omgeving My AfterPay kunt u uw betaaloverzichten vanaf uw computer of tablet beheren. AfterPay houdt u op de hoogte via e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor u klaar staat. Ter goedkeuring van uw verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk uw bestelling betalen met een andere betaalmethode. U kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar AfterPay.
  4. Indien er sprake is van een terugboeking van (een gedeelte van) het bedrag van een door jou gedane bestelling, behouden wij ons het recht voor om het bedrag te verrekenen met nog openstaande vorderingen.
  5. Meer informatie over onze betaalmethoden kun je vinden op onze website.
 • Klachten
  1. Indien je niet tevreden bent over onze producten of diensten, neem dan binnen redelijke termijn contact op met onze klantenservice of stuur je klacht schriftelijk aan:
   BookSpot
   t.a.v. afdeling Klantenservice
   Joop Geesinkweg 901,
   1114 AB Amsterdam

   Vermeld bij je klacht je klantnummer, naam, e-mail adres, postadres en woonplaats.

  2. BookSpot zal je klacht binnen 14 dagen na ontvangst afhandelen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, word je hiervan binnen 14 dagen op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.
  3. Je kunt je klacht uiterlijk twaalf maanden nadat deze voor de eerste maal is voorgelegd aan BookSpot, schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600 2509LP Den Haag, telefoon 070-3105310, tegen betaling van €52,50. De Geschillencommissie brengt een voor beide partijen bindend advies uit. Indien je (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, ontvang je de bijdrage van €52,50 (gedeeltelijk) terug. Je kunt je klacht tevens voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 • Overige voorwaarden
  1. Voor zover een rechter zou oordelen dat een onderdeel, artikel of lid van een artikel van de Voorwaarden niet afdwingbaar is, blijven de Voorwaarden voor het overige in stand. Wij komen hierbij overeen dat het niet-afdwingbare onderdeel van de Voorwaarden zal worden vervangen door een juridisch toegestane bepaling die het doel en de geest van het vervallen onderdeel zo nauwkeurig mogelijk benadert.
  2. Indien en voor zover wij er niet op aandringen dat je je verplichtingen onder de Voorwaarden nakomt, indien wij onze rechten jegens jou niet afdwingen, of indien wij onze rechten vertraagd inroepen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten en betekent dit evenmin dat je niet hoeft te voldoen aan deze verplichtingen. Indien wij geen beroep doen op een verzuim van jouw kant, zullen wij dit enkel schriftelijk bevestigen. Een dergelijke schriftelijke kennisgeving betekent niet dat wij geen beroep zullen doen op een mogelijk later verzuim van jou.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: BookSpot Retouren
Antwoordnummer 14033
5126 ZS Gilze
www.BookSpot.nl/contact

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] [Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.