De bokkenrijders ontraadseld
  • Nederlands
  • 145

Men meende deze bezoeker te kunnen identificeren als baron Le Haen uit Luik, die Frans en Duits sprak en die de leverancier van de wapens zou zijn geweest. … en verklaert gedetineerde hoe sy haer over haer bekentenissen van desen morgen noopens den toenaam van den heere van Luyk die aldaer een coopman was, overdogt hadde, en alsnu wiste en verklaarde dat dien heer sig noemde le Haen, wiens vader eenen Banquier te Maestrigt geweest was en wat laager dat het oud Stadhuys op de maert te Maestrigt gewoont hadde… en wanneer hij ter haeren huyse geweest dan frans dan hoogduits gesproocken heeft niet kunnen seggen oft hij bij het spreecken van hoogduits synen tael verandert gehad dan niet. ‘Recht zeyde eens een hoofd van de bende in een gezelschap, als hem ook van eenen medepichtigen gevraegt wierd mijn heer vraegde Casper van Mechelen zegt my eens wat mag dog de oorzaeke zijn, dat die bende zoo sterk is, daer nogtans zoo wynig gestoolen word? daer op antwoorde hem den anderen myn heer H.L. dat en weet den rechter niet, dat en weeten de geestelyke niet die hun bystaen, en dat weet gy niet, en den geenen die het weet en zal het noyt zeggen.'

0 | 0

  • ISBN : 9789403622675
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 145
  • : april 2021
  • : 207
  • : 215 x 135 x 14 mm.
  • : Samenleving en cultuur: algemeen