Bhagavad gita it liet fan God - het lied van God
Prijs
9,50

Direct downloaden

Wat moat in minske dwaan, wat moat er litte, om goed te libjen? Wat helpt dêrby? Selskennis of it dwaan fan goede wurken? Is God in persoan bûten jo? Of is God yn jo en moatte jo josels feroarje om God yn josels te sjen? Kin in minske neieroan ta God komme troch te stribjen nei deugd en harmony? Kinne wy ús gedachten yn `e macht krije en ússels op dy wize te'n goede feroarje? Oer sokke fragen giet de Bhagavad Gita, in boek dat it midden hâldt tusken wittenskip en godstsjinst. Yn dit boek sprekt God ta de minske as in freon ta in freon. Wat moet een mens doen, wat moet hij laten, om goed te leven? Wat helpt daarbij? Zelfkennis of het doen van goede werken? Is God een persoon buiten de mens? Of is God in de mens en moet die zichzelf veranderen om God in zichzelf te kunnen zien? Kan een mens dichter bij God komen door te streven naar deugd en harmonie? Kunnen wij onze gedachten beheersen en onszelf zo ten goede veranderen? Over zulke vragen gaat de Bhagavad Gita, een boek dat het midden houdt tussen wetenschap en godsdienst. In dit boek spreekt God tot de mens als een vriend tot een vriend.

0 | 0