Vladimir Ashkenazy, Chicago Symphony Orchestra, Si